/ BASES

CONVOCATÓRIA DE LA CAMPANYA DE TEATRE AMATEUR 2023

Bases específiques reguladores del projecte

 

1. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquestes bases és regular el projecte Campanya de Teatre Amateur, adreçada als grups de teatre amateur de les comarques gironines, de la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona.

La finalitat d’aquest projecte és afavorir la realització d’obres de teatre amateur a la demarcació de Girona i potenciar l’activitat dels grups que programen obres de teatre amateur.

 

2. Naturalesa i procediment

La selecció d’una obra no genera cap dret a la companyia per a futures edicions del projecte i no es podrà al·legar com a precedent.

La selecció de les obres es farà mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin i establint-ne una relació d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.

 

3. Destinataris

Els grups de teatre amateur, legalment constituïts i amb domicili fiscal a les comarques gironines.

 

4. Objecte del projecte

Es considera objecte d’aquest projecte la selecció d’un màxim de quinze obres de teatre amateur amb la finalitat de promoure’n la representació en teatres de les comarques gironines. Aquestes representacions hauran de tenir lloc entre el dia 1 de gener i el 30 de novembre de l’any 2023

 

5. Sol·licituds d’inscripció

Cada grup de teatre amateur, legalment constituït i amb domicili fiscal a les comarques de Girona, pot inscriure la seva obra de teatre a la Campanya de Teatre Amateur de la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona, mitjançant el formulari que estarà a l’abast al web de la Fundació Casa de Cultura www.casadecultura.cat

Cada grup pot inscriure només una obra per temporada. L’obra presentada no pot haver estat seleccionada anteriorment en interpretació de la mateixa companyia. Cal acompanyar la sol·licitud amb la documentació següent:

a) Estatuts del grup de teatre amateur en fitxer adjunt

b) CIF en fitxer adjunt

c) Enregistrament de l’obra que es vol inscriure, en suport digital. Les obres s’hauran de presentar forçosament penjades a Internet per accedir al visionat des de l’enllaç que la companyia faciliti, ja sigui d’ús públic o d’us restringit. Aquesta gravació ha d’estar feta amb qualitat suficient per tal que el jurat la pugui valorar correctament. Si una gravació és deficient fins al punt d’entorpir la correcta valoració de l’obra presentada, el jurat té la potestat de desqualificar-la.

d) Fotografia promocional de l’obra que es presenta amb una resolució mínima de 300 píxels per polzada, i sense lletres superposada damunt la imatge. No s’acceptarà ni el cartell de l’obra ni dibuixos o similars.

e) Sinopsi de l’obra d’entre 60 i 75 paraules

f) Fitxa tècnica o, alternativament, mides de l’escenari

g) Persona de contacte als efectes de contractació: Nom, telèfon, correu electrònic i, opcionalment, pàgina web.

h) Preu total del catxet.

No es podrà tramitar la sol·licitud si no va acompanyada de tota la documentació complementària.

El termini d’inscripció de les obres serà dels dies 1 de setembre al 24 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

 

6. Selecció de les obres

Una vegada tancat el període d’inscripció establert, una Comissió Qualificadora en seleccionarà un màxim de quinze per confeccionar un catàleg d’obres de teatre amateur perquè els ajuntaments i entitats socioculturals interessades les puguin incloure en les seves programacions.

 

7. Criteris de valoració

Els membres del jurat avaluaran les obres de forma global tenint en compte els diversos aspectes de la representació: interpretació, escenografia, vestuari, dramatúrgia, il·luminació, etc.

Les obres es puntuaran en una escala de zero a quinze punts Les obres seleccionades, fins a un màxim de quinze, seran les que obtinguin la puntuació superior.

La selecció establirà tres categories:
La primera estarà constituïda per les tres companyies amb més puntuació.
La segona estarà constituïda per les companyies que ocupin els tres llocs següents.
La tercera estarà constituïda per les altres companyies seleccionades fins al màxim de previst per aquestes bases.

 

8. Comissió Qualificadora

La Comissió Qualificadora encarregada de seleccionar els grups de teatre amateur que formaran part de la Campanya de Teatre Amateur anual estarà formada per representants de la Diputació de Girona, la Fundació Casa de Cultura de Girona, la Federació Teatral Amateur Gironina, el Centre de Formació Teatral el Galliner i dos professionals de reconegut prestigi. La seva composició serà la següent:

− Per part de la Diputació de Girona: el diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social o persona en qui delegui.

− Per la Federació Teatral Amateur Gironina: el president/a o persona en qui delegui.

− Pel Centre de Formació Teatral el Galliner, el seu director o persona en qui delegui.

− Meritxell Yanes, actriu, directora i productora teatral.

− Maria Àngels Buisac, actriu i formadora teatral.

− Per la Fundació Casa de Cultura de Girona: el seu director/a en qualitat de secretari amb veu i sense vot.

La Comissió Qualificadora farà l’estudi i avaluació de les obres inscrites, i n’elaborarà una proposta de resolució.

En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la Comissió Qualificadora podrà demanar informació addicional i/o concretar entrevistes amb alguns dels sol·licitants, i recórrer a l’assessorament d’altres persones o institucions.

 

9. Compromisos de la Fundació Casa de Cultura

La Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona abonarà en concepte de despeses de caixet de cadascuna de les obres seleccionades per la Comissió Qualificadora, en la temporada en curs, amb l’import de 500 € per actuació, amb un màxim de cinc actuacions en la primera categoria, quatre actuacions en la segona, i tres en la tercera categoria.

Les companyies contractades podran negociar i acordar amb les entitats i/o institucions acollidores de la representació les millores del catxet que considerin oportunes. No obstant, l’entitat o institució acollidora de la representació es compromet a garantir a la companyia una compensació mínima de 150 € en concepte de dietes, desplaçaments i/o els costos de producció inherents a la funció.

Aquesta compensació s’haurà de fer constar en el document justificatiu de l’entitat o entitats programadores que la companyia ha de presentar posteriorment a la Fundació Casa de Cultura de Girona.

Cadascun dels grups que han estat seleccionats s’ha d’encarregar directament de la contractació de l’obra de teatre amateur amb l’ajuntament o entitat de les comarques gironines que cregui oportú, tenint en consideració les limitacions establertes en aquest apartat, així com del compliment de les obligacions legals que es requereixen en aquest tipus d’actes.

En el cas que alguna companyia no realitzés les actuacions previstes, la dotació es destinarà a ampliar el nombre de contractacions d’aquelles que puguin obtenir més actuacions sempre que hi hagi una renúncia explícita i per escrit de les companyies que quedin per sota del llindar que li correspongui i un compromís d’actuació de les companyies beneficiàries d’aquesta renúncia.

Les companyies beneficiàries podran pertànyer a qualsevol de les categories que els correspongui per puntuació.

L’adjudicació de les actuacions suplementàries s’atorgarà per estricte ordre de petició. En cas de coincidència es prioritzarà la programació de les obres que formin part d’una mostra de teatre amb altres actuacions programades, sense necessitat que la totalitat de les obres formin part del catàleg de la Campanya de Teatre Amateur

 

10. Instrucció de l’expedient

La Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona realitzarà la instrucció i ordenació per a la selecció d’obres i la definició del catàleg previst en aquestes bases.

La proposta de resolució, elaborada per la Comissió Qualificadora, serà sotmesa a consideració de la Junta Rectora de la Fundació. La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els grups beneficiaris i també als grups peticionaris als quals s'hagi desestimat la sol·licitud. L'acord de selecció de les obres esmentarà, obligatòriament, la identificació de l’obra i companyia seleccionada.

També indicarà la desestimació expressa de la resta de sol·licituds i podrà incloure una relació de les sol·licituds que, encara que compleixin les condicions establertes a les bases, no s'han pogut atendre per la insuficiència de crèdit. Aquestes peticions restaran en llista d'espera i es podran atorgar sempre que, si escau, hi hagi renúncies d’altres seleccionats.

 

11. Pagament

La tramitació del pagament s’iniciarà quan es presenti al Registre General de la Fundació Casa de Cultura, la documentació següent:

a) Factura emesa per la companyia seleccionada a nom de la Fundació Casa de Cultura per l’import de l’actuació o actuacions dutes a terme.

b) Document justificatiu de l’entitat o entitats programadores conforme s’ha realitzat l’actuació o actuacions, especificant el dia i l’obra representada en cada cas. Aquest document ha de fer constar que la companyia ha rebut la compensació econòmica establerta al punt 9 d’aquestes bases.

c) Un exemplar del material de difusió de cadascuna de les representacions dutes a terme on consti la col·laboració de la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona i de la Federació Teatral Amateur Gironina.

d) Certificat d’exempció de l’IVA, si s’escau.

 

12. Obligacions de difusió i publicitat

Les entitats seleccionades hauran de fer constar expressament el suport de la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona i de la Federació Teatral Amateur Gironina en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions i incloure-hi els logotips.

 

13. Interpretació

La Comissió Qualificadora podrà interpretar les presents bases sense contradir-ne les finalitats i objectius. La participació en aquesta campanya comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la decisió de la Comissió Qualificadora.